Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo 1
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo 2
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek Zacisze
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Psychoterapia COtam

Strona internetowa i profile w mediach społecznościowych

 

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Wysoko cenimy Twoją prywatność. Dlatego w celu skorzystania z naszej strony i naszych  usług pobieramy i przetwarzamy wyłącznie dane w zakresie koniecznym do zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze strony www.psychoterapiacotam.pl, utrzymania jej niezawodności i rozwoju, aby była jeszcze lepsza. Dane przetwarzane są w jedynie w zakresie jaki jest niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania, umożliwienia umawiania wizyt, a dane osobowe użytkowników i udostępniane są innym podmiotom jedynie w celu umożliwienia skorzystania z pomocy psychologicznej na zasadach opisanych poniżej. Przetwarzanie danych odbywa się na serwerach zlokalizowanych w Polsce, w centrach danych zabezpieczonych zgodnie z obowiązującymi standardami ochrony danych, a do danych mają dostęp jedynie upoważnione przez nas oso by. Do celów analizy wykorzystania i rozwoju aplikacji używamy danych zanonimizowanych. Transmisja danych na całej drodze od urządzenia do naszej infrastruktury jest szyfrowana zgodnie z aktualnymi wymogami bezpieczeństwa przesyłu danych. Nie mamy jednak wpływu na zabezpieczenia urządzenia, z którego korzystasz. Aby uniknąć wykradzeniu danych z komputera lub urządzenia mobilnego pamiętaj o właściwej jego konfiguracji, zwłaszcza zabezpieczeń przed dostępem osób nieuprawnionych, ustawień uprawnień dostępu do kamery i mikrofonu, nieinstalowaniu aplikacji podejrzanych lub z niepewnych źródeł i unikaniu korzystania podczas zamawiania wizyty z nieznanych łącz internetowych (np. publiczne hot-spoty).

 

I.             POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wovu Sp. z o.o. ul. Bolkowska 8 lok. 5, 01-466 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000687833, NIP: 5223096548, REGON: 367886953, adres e-mail: xxx@psychoterapiacotam.pl

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych z administratorem danych można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: psychoterapiacotam.pl lub wysyłając list tradycyjny z dopiskiem „dane osobowe” na podany wyżej adres.

 1. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych

W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, wymienionych poniżej, przy opisie poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych.

 1. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:

 1. uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
 2. dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
 3. przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w systemach elektronicznych, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
 4. sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje nieaktualne lub nieprawidłowe dane, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
 5. usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
 6. ograniczenia przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy je bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony, dochodzenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu;
 7. sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych w celach marketingu, po zgłoszeniu sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
 8. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.
 9. Warunki legalności przetwarzania, wyrażenie zgody na przetwarzanie i obowiązek podania danych osobowych

Aby chronić prywatność osób zbieramy i przetwarzamy dane osobowe jedynie, aby zrealizować konkretne cele przetwarzania, do dokonywania których posiadamy podstawy prawne.

Podanie danych może być konieczne do realizacji celów przetwarzania np. uzyskania porady, wykonania usługi, przygotowania i realizacji umowy.

W pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, np. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta, prawa podatkowego lub zapewnienia bezpieczeństwa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Możemy też przetwarzać dane w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu prawnego, jak np. promocji naszej działalności, prowadzenia analiz i badań zainteresowań i potrzeb klientów i potencjalnych klientów, zapewnienia bezpieczeństwa i obrony przed nadużyciami, dokumentowania prawidłowości działania i wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

Przetwarzanie może też wymagać uprzedniego udzielenia zgody, gdy nie posiadamy innych podstaw prawnych lub gdy udzielenia zgody wymagają przepisy prawa. Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody ani jej wymuszać. Zgodę w każdym momencie możesz wycofać. Nie wpływa to na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

Dane mogliśmy uzyskać od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio (np. z logów transmisji pomiędzy naszymi i twoimi urządzeniami) lub z innego źródła np. naszego partnera biznesowego, gdy wynika to z realizacji procesu konkretnego celu przetwarzania.

Ochrona prywatności dzieci. Dane dzieci przetwarzamy wyłącznie w związku z udzielaniem pomocy psychologicznej i leczniczej (zapisy na wizytę, wizytę on-line, prowadzenie dokumentacji medycznej).

W związku z funkcjonowaniem strony www sposób świadomy nie zbieramy ani nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 16 roku życia. Jeśli mimo to doszłoby do przetwarzania danych takich osób w związku z korzystaniem z naszej strony www, po wpłynięciu powiadomienia o takim przetwarzaniu na email: psychoterapiacotam.pl usuniemy ich dane.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania (np. korzystanie ze strony, wpisów bloga, zapisy na wizyty, konsultacje, udzielanie pomocy psychologicznej, korespondencja, wysłanie ofert, informacji, zawieranie umów i świadczenie usług), w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych.

 1. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające

Danych osobowych nie udostępniamy innym administratorom danych osobowych w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, często konieczne jest ich powierzenie lub udostępnienie administratorom, z którymi współpracujemy, aby osiągnąć cel przetwarzania. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:

 • partnerzy biznesowi, z którymi współpracujemy w związku realizacją umowy, czy świadczeniem usług np. podwykonawcy, w tym współpracujący psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci, dostawcy oprogramowania, agenci płatności, itp.;
 • podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
 • podmioty świadczące dla nas usługi prawne oraz księgowe;
 • podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty;
 • podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy, jeśli do działania platformy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych;
 • organy kontrolne i nadzorcze, wymiaru sprawiedliwości itp. w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 1. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Twoje dane mogą być przez nas lub podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające narzędzia informatyczne przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa są chronione zgodnie z zasadami określonymi w RODO.

Jest to związane na przykład z usługami przetwarzania w dziedzinie cloud computingu, lub gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas umowy lub w celu wykonania Twojego zlecenia. Z uwagi na korzystanie z usług Google, w tym aplikacji analitycznych, narzędzia „pixel” sieci społecznościowej Facebook, wtyczek Facebook, LinkedIn i innych, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innych państw w związku z ich przechowywaniem na serwerach tych podmiotów umiejscowionych poza EOG.

Google, Meta Platforms Inc (Facebook, Instagram), LinkedIn, Skype (Microsoft) przetwarzają lub mogą przetwarzać dane osobowe, powierzone lub udostępnione przez eksporterów danych, na podstawie umów zawierających Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE, gwarantując odpowiednio równoważny do zapewnianego w EOG, poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

 1. Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe

Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie. W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celów przetwarzania (gdy nie będą już potrzebne).

W przypadku prowadzenia dokumentacji leczniczej dana przechowujemy przez 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.

W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem warunków umowy, wykonaniem zlecenia czy usługi.

W przypadku realizacji obowiązku prawnego, przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa.

W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu, przez okres istnienia takiego uzasadnionego interesu np. potrzeby komunikowania się z Tobą, przedstawiania ofert naszych produktów i usług, przedawnienia roszczeń jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych.

 1. Prawo do złożenia skargi w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym dla naszej siedziby jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

Infolinia: 606-950-000, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

 1. Analityki, profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji

W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, dostosowania naszych usług, prezentowanych treści na naszych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych do potrzeb i zainteresowań odwiedzających, stosujemy narzędzia analityczne oraz statystyczne dostarczane przez naszych partnerów. Umożliwiają one monitorowanie sposobu korzystania z funkcji i podstron, czasu przebywania na podstronach, określenie przybliżonej lokalizacji użytkownika, identyfikatorów urządzenia, przeglądarki, systemu operacyjnego itp.

Nie dokonujemy profilowania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec Ciebie.

W niektórych przypadkach możemy wykorzystywać profilowanie – jest to zautomatyzowany proces przetwarzania danych, polegający na wykorzystaniu danych Użytkownika zapisanych przez pliki cookies i podobne technologie do oceny czynników charakterystycznych dla Użytkownika, w celu analizy jego zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. Informacje zapisane przez pliki cookies mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin strony .

Dzięki temu możemy lepiej dopasować oferowane usługi do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika.

Stosujemy aplikację xxxx służącą do automatyzacji marketingu w celu lepszego dopasowania oferty dla naszych klientów, wykorzystującą w tym celu historię kontaktów i odwiedzin naszych stron.

Wszędzie, gdzie to możliwe posługujemy się anonimowymi profilami użytkowników, nieprzypisanymi konkretnym osobom.

Przetwarzanie powyższe odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu promowania naszej działalności, monitorowania jakości usług i badania potrzeb i oczekiwań klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i/lub zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Na wykorzystanie informacji pobieranych i zapisywanych przez cookies i podobne technologie, inne niż niezbędne, Użytkownik może udzielić zgody lub jej odmówić poprzez wybór ustawienia ciasteczek dla naszych stron lub przez zmianę domyślnych ustawień plików cookies przeglądarki.

II.            INFORMACJA O CELACH PRZETWARZANIA

 1. Strona internetowa psychoterapiacotam.pl
  • Przetwarzamy Twoje dane w celu informowania o naszej działalności, oferowania produktów i usług, umożliwienia umówienia wizyt i porad on-line, dostarczania treści zawartych w materiałach, informacjach, wpisach na blogu, zarządzania stroną internetową oraz jej poprawnego prowadzenia, prowadzenia analiz. Przetwarzamy dane użytkowników również ze względu na cel przetwarzania, którym jest:
   • Zapoznanie odwiedzających z naszą działalnością, naszym zespołem i jego kompetencjami;
   • Przyjęcie zamówienia (zawarcie umowy) – umówienie wizyty w przychodni lub porady on-line;
   • Umożliwienie zainicjowania i realizacji komunikacji i korespondencji przez formularze kontaktowe;
   • Niektóre dane techniczne urządzenia użytkownika lub połączenia z naszym serwerem, które mogą być uznane za dane osobowe, mogą być przetwarzane w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej, liczby i częstości odwiedzin poszczególnych stron lub materiałów informacyjnych stron, z których nastąpiło przekierowanie, stron do których nastąpiło przekierowanie z linków lub materiałów reklamowych, zainteresowania odwiedzających tematyką materiałów bloga itp. Dane te pochodzą z plików cookies i podobnych technologii. Informacji tych nie kojarzymy z konkretnymi użytkownikami portalu, służą one do otrzymywania ogólnych statystyk opisujących sposób korzystania z naszej strony www.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania są:
   • Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku przetwarzania w celu, zapisywania na urządzeniu użytkownika informacji zgromadzonych w plikach cookies i użycia podobnych technologii, innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony (analityczne, reklamowe, marketingowe), złożenia ogólnej oferty pracy. Na tej podstawie prezentujemy również dane osobowe, w tym wizerunki pracowników, współpracowników Administratora;
   • Zawarcie umowy i czynności przygotowawcze w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w przypadku wyboru oferty i przejścia do aplikacji Booksy służącej do umówienia i opłacenia usługi;
   • Uzasadniony interes prawny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zapobiegania nadużyciom, dochodzeniu oraz obrony roszczeń, a także w celu realizacji działań marketingowych Administratora. Niniejsza podstawa służy także badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej, sposobu korzystania z niej przez odwiedzających i dopasowaniu prezentowanych na niej treści do przewidywanych potrzeb użytkowników.
  • Przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających strony internetowe psychoterapiacotam.pl, osób składających zapytania za pośrednictwem linków (adresów mailowych) umieszczonych na stronie, osób składających oferty pracy.
  • Dane otrzymaliśmy od osoby odwiedzającej strony internetowe, przesyłających oferty lub zapytania.
  • Podanie danych osobowych jest konieczne jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi (przyjęcie zamówienia na poradę i poradę on-line, przyjęcie i obsługa zapytania, rozpatrzenie oferty pracy). Odmowa podania danych może uniemożliwić skorzystanie z usługi, odpowiedzi na zapytanie lub udział w rekrutacji.
  • Przetwarzane są dane zwykłe, wymienione poniżej, a w niektórych przypadkach, gdy wynika to z przepisów prawa, także dane wymagane przez te przepisy, są to dane osobowe:
  • osób składających zamówienie: imię, nazwisko, email, telefon, cel, specjalność wybranego psychologa, lekarza, terapeuty, termin, miejsce wizyty;
  • osób kontaktujących się przez formularz kontaktowy: adres email, imię, nazwisko informacje podane w wiadomości (w zależności od sytuacji);
  • dane pobierane przez serwer lub aplikację z urządzenia odwiedzającego stronę, zapisywane w logach serwera lub logach aplikacji, takie jak adres IP, odwiedzony adres, rodzaj urządzenia, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, stronie, z której nastąpiło przekierowanie, czas dostępu itp. Dane te służą zapewnieniu prawidłowego działania infrastruktury informatycznej i aplikacji oraz zapobiegania nadużyciom. Nie są wykorzystywane do innych celów.
  • Dane przetwarzane są, w zależności od sytuacji, przez czas konieczny do realizacji celu przetwarzania, powiększony o czas konieczny do rozliczenia zobowiązań i przedawnienia roszczeń, gdy ma to zastosowanie lub czas określony przez szczegółowe przepisy prawa, które nas obowiązują.
  • Dane powierzane lub udostępniane są podmiotom zapewniającym korzystanie ze strony psychoterapiacotam.pl, hosting, obsługę informatyczną i administrowanie usługi aplikacji (xxx jej podwykonawcy). W pozostałym zakresie przetwarzania podmioty wymienione w części ogólnej Polityki.
  • Na stronie psychoterapiacotam.pl nie stosujemy profilowania poszczególnych użytkowników ani innego przetwarzania, które powodowałoby automatyczne podejmowanie decyzji. Na podstawie danych pobieranych przez stronę dokonywane są zbiorcze zestawienia analityczne pomagające poznać sposób korzystania ze strony, potrzeby i zainteresowania użytkowników i pozwalające na poprawę funkcjonowania strony i jej rozwój. Danych tych nie można przypisać konkretnym osobom.
  • Na stronie psychoterapiacotam.pl osadziliśmy wtyczki i/lub linki do naszych profili w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, Youtube, Soundcloud. Dane pobierane przez wtyczki tych mediów społecznościowych, mogą być przez dostawców tych mediów, kojarzone z konkretnymi użytkownikami, jeśli są oni ich zarejestrowanymi użytkownikami (informacja o odwiedzinach na naszej stronie www i przeglądanych stronach). Informacje o przetwarzaniu danych przez te media społecznościowe zamieściliśmy w części Polityki dotyczącej mediów społecznościowych.
  • Jeśli nie chcesz, aby dostawcy tych serwisów przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej Twojemu profilowi w serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
  • Strona internetowa psychoterapiacotam.pl wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie nasze i stron trzecich, w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, zapewnienia wygodnego korzystania z niej przez odwiedzających. Czynimy to za Twoją zgodą lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, zapewnienia jej działania, lepszego dostosowania strony i jej zawartości, do potrzeb naszych i użytkowników, dostosowania wyświetlanych treści i reklam do przewidywanych zainteresowań odwiedzających, poznania sposobu korzystania z naszych stron, potencjalnych zainteresowań użytkowników.
  • Linki do stron trzecich, osadzone treści innych stron. Na naszych stronach internetowych mogą być zastosowane linki do stron podmiotów trzecich. psychoterapiacotam.pl nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie na tych stronach danych osobowych. W celu umówienia i opłacenia wizyty lub porady on-line przekierowujemy zamawiającego do zewnętrznej aplikacji Booksy. Prosimy o zapoznanie się z politykami prywatności na tych stronach przed korzystaniem z nich i podawaniem na nich danych osobowych.
 2. Umawianie porad – prowadzenie zapisów w Booksy
  • W celu umożliwienia umówienia wizyty w poradni lub porady on-line wykorzystujemy aplikację Booksy. Jeśli zamawiający kliknie na przycisk „Rezerwacja”, jest przekierowywany do zewnętrznej aplikacji do zamawiania usług. Aplikacja ta należy do firmy Booksy International sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 67, piętro 28, 00-838 Warszawa, KRS: 0000515914, NIP 9512381607
  • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przygotowanie do zawarcia i realizacja umowy (skorzystanie z pomocy psychologicznej) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, planowanie wizyt i udostępnienie opcji płatności on-line.
  • . W celu zamówienia i opłacenia usługi za pomocą aplikacji zamawiający podaje swoje dane osobowe:
   • Adres email
   • Imię, nazwisko
   • Nr telefonu
   • Dane specjalisty, u którego zamawiana jest wizyta, w tym jego specjalność
   • Terminy wizyt
  • Jeśli zamawiający jest zarejestrowanym użytkownikiem (klientem) Booksy, wtedy przez Booksy przetwarzane są m. in. następujące dane:
   • Imię i nazwisko,
   • Adres e-mail,
   • Numer telefonu,
   • Adres zamieszkania,
   • IP urządzenia;
   • Data urodzenia,
   • Twoje zdjęcie,
   • Twoją płeć.
  • Dane związane z zamówieniem wizyt przez Booksy przechowywane są przez nas przez okres: ……
  • Serwis Booksy jest w zakresie rezerwacji wizyt i opłacania za nie naszym podmiotem przetwarzającym dane osobowe, z którym mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania.
  • Korzystanie z umówienia terminu przez Booksy wiąże się z przekierowaniem na serwer tego dostawcy i aplikacji przez niego zarządzanej. Aplikacja ta stosuje szeroki zakres technologii analitycznych i śledzących, wykorzystywanych między innymi do celów marketingu i lokowania reklam. Informacje o przetwarzaniu danych przez Booksy dostępne są pod linkiem: Polityka prywatności – Booksy , warunki korzystania z serwisu: Warunki korzystania z serwisu – Booksy . Jeśli nie chcesz, aby informacje o tobie nie były przetwarzane przez ten serwis, możesz umówić się na wizytę telefonicznie
 3. Prowadzenie terapii
  • Cel
  • Podstawa prawna
  • Przetwarzane dane (grupy osób, zakres danych)
  • Retencja danych
  • Powierzenie przetwarzania / udostępnianie danych
 4. Przeprowadzanie szkoleń
  • Celem przetwarzania jest prowadzenie szkoleń, z …..
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy z klientami odbywającymi szkolenia– art. 6 ust 1 lit. b RODO
  • Przetwarzamy dane osobowe klientów, którzy przechodzą szkolenie.
  • Przetwarzane są dane zwykłe, konieczne do przeprowadzenia szkolenia: imię, nazwisko, email, nr telefonu, adres, nazwę firmy, jej adres, NIP, dane dotyczące zamówionego szkolenia, nr konta bankowego, z którego dokonano płatności..
  • Dane przetwarzane są przez czas konieczny do przeprowadzenia szkolenia, rozpatrzenia reklamacji, a następnie w celu udokumentowania prawidłowości przeprowadzonego szkolenia przez okres …… Dane dotyczące rozliczeń finansowych przechowujemy przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpiła zaplata podatku.
  • Dane uczestników szkoleń przetwarzamy w aplikacji ……
  • W celu przeprowadzenia szkolenia on line korzystamy z aplikacji …. Firmy …. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: ….. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji uzyskać pod adresem: link
  • W celu udostępnienia zakupionych wideokursów wykorzystujemy aplikację … …. Firmy ….  W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: ….. Informacje dotyczące przetwarzania danych przez dostawcę aplikacji uzyskać pod adresem: link
  • W celu sprzedaży udziału w szkoleniach korzystamy z aplikacji Woocommerce.
  • rezerwacji udziału w szkoleniu dokonujemy w serwisie Booksy. Informacje o przetwarzaniu danych w Booksy zamieściliśmy powyżej.
  • W celu umożliwienia opłacania on line zamówionych szkoleń korzystamy z serwisu przelewy 24 systemu PayU firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186. wpisanej do Rejestru usług płatniczych (nr: IP1/2012).
   • W zakresie realizacji i rozliczenia płatności za zakupiony dostęp do e-wydań, PayU jest niezależnym administratorem, udostępnionych w celu dokonania płatności za usługę, danych osobowych użytkowników platformy xxxxx, którzy są przekierowywani do panelu płatności PayU ze strony xxxxxx.
   • W celu realizacji płatności udostępniamy PayU następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres, kod pocztowy, numer zamówienia, kwota transakcji. W przypadku rozpatrywania reklamacji, dodatkowo informacje dotyczące: szczegółów dokonanej transakcji, potwierdzenia dostarczenia (realizacji) usługi, informacje dodatkowe np. z korespondencji, potwierdzenie dokonania zwrotu lub anulowania płatności oraz inne dokumenty, które będą niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.
   • Posiadamy dostęp do panelu Akceptanta płatności PayU, dzięki czemu możemy uzyskiwać, agregować i zarządzać informacjami o historii transakcji, ich statusie.
   • W celu realizacji płatności użytkownik jest przekierowywany na platformę internetową PayU. Nie posiadamy dostępu do danych, które wprowadza użytkownik w celu realizacji płatności, w szczególności danych kart płatniczych i danych autoryzacyjnych płatności, ani nie zbieramy żadnych danych identyfikacyjnych związanych z takimi płatnościami.
   • Stosujemy niezbędne środki bezpieczeństwa chroniące dane osobowe na stronie aplikacji e.glos.pl oraz podczas transmisji danych. Zabezpieczenia te są zgodne z wymaganiami stawianymi akceptantom płatności przez PayU. Do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu xxxx i obsługi panelu akceptanta PayU dopuszczone są wyłącznie osoby upoważnione, zgodnie z obowiązującą u Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych oraz wytycznymi PayU.
   • PayU w celu realizacji płatności, w zależności od wybranego sposobu płatności, przekazuje lub może przekazywać dane użytkownika, konieczne do dokonania płatności lub wykonania ciążących na nim obowiązków prawnych: bankom, organizacjom płatniczym (wystawcom kart) i podmiotom stowarzyszonym, biurom informacji kredytowej, biurom ds. zapobiegania nadużyciom finansowym, organom ścigania, organom skarbowym, KNF, GIIF, NBP, podmiotom wykonującym czynności z polecenia PayU, organizacji płatniczych.
   • Dokumenty poświadczające spełnienie świadczenia przechowywane są przez okres 24 miesięcy,
   • Przed dokonaniem płatności użytkownik zobowiązany jest do akceptacji regulaminu serwisu PayU i potwierdzenia zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Polityka prywatności PayU dostępna jest pod następującym linkiem: Polityka Prywatności
 1. Sesje on-line (Skype)
  • Celem jest umożliwienie skorzystania z konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (aplikacja Skype)
  • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy (skorzystanie z pomocy psychologicznej w formie komunikacji na odległość) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości pomocy terapeutycznej na odległość.
  • W związku z połączeniem za pomocą Skype przetwarzamy imię, nazwisko, numer telefonu, email pacjenta, czas połączenia. Podczas połączenia nie dokonujemy w żadnej formie zapisu obrazu ani dźwięku.
  • W związku z realizacją połączenia aplikacja Skype zapisuje w metadanych połączenia m. in dane techniczne połączenia rejestrowane są w logach aplikacji Skype jak np. adres IP urządzenia, przybliżone położenie geograficzne, data i czas połączenia, dane identyfikacyjne urządzenia, z którego następuje połączenie, system operacyjny, wersja przeglądarki.
  • Informacje o poradzie wymagane przez przepisy prawa przechowujemy w dokumentacji medycznej, przez czas wymagany tymi przepisami. Informacje o wykonanych połączeniach (nr telefonu, adres email) przechowywane są w aplikacji Skype przez ….
  • W związku z wykorzystywaniem aplikacji Skype powierzamy przetwarzanie danych związanych z dokonaniem połączenia (numer telefonu, adres email …) dostawcy aplikacji Skype: firmie Microsoft. Informacje na temat przetwarzania danych przez Microsoft w związku z korzystaniem z aplikacji Skype i o bezpieczeństwie przetwarzania danych dostępne są tu: https://support.skype.com/pl/skype/all/privacy-security/privacy-settings/ Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Microsoft można uzyskać pod tym linkiem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
 2. Powiadomienia SMS
  • W celu zapewnienia komunikacji z pacjentami, przypominania o zaplanowanych wizytach, …….. wykorzystujemy wiadomości SMS
  • Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda pacjenta na tą formę komunikacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes Administratora, jakim jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, planowanie wizyt.
  • W tym celu przetwarzamy imię, nazwisko i numer telefonu podany przez pacjenta (zamawiającego)
  • Do wysyłki SMS-ów wykorzystujemy aplikację ….. firmy ….., której powierzamy przetwarzanie danych osobowych w tym celu, na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania.
  • Dane przetwarzamy przez okres ……
 3. Profile i fanpage w mediach społecznościowych
  • W celu propagowania naszej działalności, informowania o produktach i usługach, wydarzeniach i działaniach, komunikowania się z użytkownikami, przedstawiania naszch opinii i stanowisk, wymiany wiedzy, rozprzestrzeniania informacji publikowanych w mediach społecznościowych innych podmiotów i osób, które uważamy za istotne, umożliwienia kontaktów i wymiany opinii z użytkownikami mediów społecznościowych posiadamy nasze profile w mediach społecznościowych Facebook, LinkedIn, Youtube, Soundcloud.
  • Aby w pełni korzystać z tych mediów społecznościowych, w szczególności z komentowania naszych wpisów, prowadzenia dyskusji, rozpowszechniania naszych wpisów, obserwowania, polubienia itd. konieczne jest posiadanie konta (profilu) w tych mediach społecznościowych. W zakresie związanym z założeniem takiego konta i jego funkcjonowaniem, administratorami danych osobowych są odpowiednio Meta Platforms, LinkedIn, YouTube, Soundcloud. Treści, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, informacje o profilu i informacje wynikające z aktywności, są dostępne dla innych użytkowników tych platform, a także są ogólnodostępne i mogą być przeglądane przez osoby niebędące użytkownikami konkretnej platformy.
  • Prowadząc konta facebook, LinkedIn, YouTube, Soundcloud w mediach społecznościowych przetwarzamy dane udostępniane nam przez użytkowników tych mediów odwiedzających nasze profile, za pośrednictwem dostawców platform tych mediów społecznościowych.
  • W wyniku funkcjonowania naszych profili przetwarzamy:
 1. dane osobowe otrzymane od użytkowników mediów społecznościowych dokonujących bezpośrednio wpisów, polecających wpisy itp., tj.:
 • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
 • jego zdjęcie profilowe lub awatar,
 • inne dane publikowane przez użytkownika na jego profilu,
 • zdjęcia lub multimedia (mogące zawierać wizerunki innych osób) umieszczane przez odwiedzających w ramach relacji fanpage-użytkownik,
 • dane publikowane przez użytkowników dodających komentarze do naszych wpisów, które mogą zawierać dane osobowe,
 • Treść komunikacji prowadzonej przez aplikację typu Wiadomości, Messenger, która może zawierać dane osobowe, jak np. email, numer telefonu itd.
 1. dane uzyskane od dostawcy medium społecznościowego, tj.:
 • imię i nazwisko lub/i nick internetowy użytkownika,
 • jego zdjęcie profilowe lub awatar,
 • inne informacje profilowe zawarte w profilu użytkownika,
 • Adres IP, informacje o przeglądarce lub urządzeniu użytkownika,
 • Anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających udostępnione przez dostawców mediów społecznościowych.

Dane te przetwarzamy głównie przez dostęp do nich i zapoznanie się z nimi, komentowanie, polecanie, w związku z korzystaniem z naszych kont w mediach społecznościowych, zarządzaniem nimi. Dane te możemy wykorzystywać do innych działań, w tym marketingowych, jeśli informacje lub wpisy pochodzą od przedstawicieli firm, które mogą być zainteresowane naszą ofertą lub jeśli osoby odwiedzające te media społecznościowe zainicjowały kontakt z nami w celach handlowych, nawiązania współpracy lub oferowania swoich produktów lub usług, w tym ofert pracy.

 • Podstawą prawną przetwarzania danych w celach opisanych w punkcie 2.1 powyżej, promocji naszej działalności, a także korzystania ze statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszych profili oraz przeciwdziałanie nadużyciom, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W przypadku danych osobowych naszych pracowników, współpracowników, partnerów biznesowych, klientów, w szczególności ich wizerunku, które umieszczamy w naszych profilach i wpisach, podstawą przetwarzania jest zgoda tych osób (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Informacje publikowane przez użytkowników dodających komentarze do naszych wpisów, które mogą zawierać dane osobowe, dokonywane są na odpowiedzialność ich autorów. Osoba umieszczająca swoje dane osobowe w komentarzach i postach dodawanych na naszych profilach, poprzez swoje świadome działanie, wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas danych w tym zakresie. Jeśli taka osoba umieszcza dane osobowe innych osób, które nie pełnią funkcji publicznych lub nie są osobami publicznymi, obowiązana jest posiadać zgodę takich osób i czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Prosimy o nieprzekazywanie we wpisach informacji (danych osobowych) kwalifikowanych jako tzw. „dane wrażliwe”, w szczególności dotyczących innych osób niż autor wpisu lub komentarza. Podanie, przez dokonującego wpisu, takiej informacji o sobie, będziemy uważać za dobrowolne podanie tej informacji do publicznej wiadomości i udzielenie świadomej i wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych (art. 9 ust. 2 lit a oraz e RODO).
 • Na uzasadnione żądanie osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem osób pełniących funkcje publiczne i informacji dotyczących ich działalności publicznej, informacji zawartych w materiałach publicystycznych, dziennikarskich lub o podobnym charakterze, w ramach uzasadnionej realizacji prawa do wolności wypowiedzi lub w przypadku zauważenia naruszenia regulaminu danego medium społecznościowego, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, wpisy te będą usuwane.
 • Twoje dane osobowe, przetwarzane w ramach korzystania z mediów społecznościowych przez osoby odwiedzające, komentujące itp. przetwarzane są przez okres funkcjonowania naszych profili oraz wynikający z regulaminów i polityk prywatności dostawców tych mediów i dlatego zasadniczo nie mamy wpływu na to, jak długo będą one przetwarzane. W przypadku komunikacji przez Wiadomości, Messenger, informacje przechowywane są przez czas ich przydatności lub do czasu wpłynięcia Twojego uzasadnionego żądania usunięcia danych. Okresowo dokonujemy przeglądu korespondencji i usuwamy korespondencję już nieprzydatną.
 • W zakresie przetwarzania danych osobowych, na naszych profilach w mediach społecznościowych, powierzamy przetwarzanie danych osobowych dostawcom tych platform oraz w pozostałym zakresie, jeśli dotyczy, podmiotom wymienionym w części ogólnej Polityki.
 • W pewnym zakresie przetwarzania danych osobowych, w ramach korzystania z serwisu Facebook, zarówno na profilu Administratora jak i w wyniku stosowania wtyczek takich jak „Lubię to” lub niektórych instalowanych na stronach www przez dostawcę plików cookies i związanych z tym analityk dokonywanych przez Facebook, zachodzi współadministrowanie danymi osobowymi z Meta Platforms.
  Współadministrowanie to polega na wspólnym korzystaniu, choć dla każdego ze współadministratorów w innym celu przetwarzania i zakresie, z wyników przetwarzania danych. Meta Platforms wykorzystuje zagregowane dane statystyczne do komercjalizowania wyników tych opracowań, np. w zakresie targetowania reklam dla swoich klientów itp. xxxx uzyskuje informacje statystyczne, ukazujące sposób korzystania przez odwiedzających ze stron www i profili w mediach społecznościowych Administratora. Nie uzyskujemy jednak informacji mogących zidentyfikować konkretną osobę.
  Uzgodnienia określające zakres współadministrowania, w tym zasady odpowiedzialności za przetwarzanie Twoich danych osobowych, znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Facebook zobowiązuje się przejąć podstawową odpowiedzialność za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań określonych w RODO w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby statystyk. Więcej informacji odnośnie do przetwarzania Twoich danych przez Facebook znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • W ramach narzędzi udostępnianych nam w panelach administratora tych platform, mamy dostęp do anonimowych informacji statystycznych o sposobie korzystania przez różne grupy użytkowników np. z podziałem na dane geograficzne, demograficzne, płeć, wiek. Informacje te pozwalają nam poznać jak różne grupy użytkowników korzystają z naszego profilu, co pomaga go doskonalić.
 • Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez dostawców mediów społecznościowych można znaleźć pod tymi linkami:
 1. Newsletter
  • W przypadku chęci zapisania się do newslettera, użytkownik przekazuje swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Stosujemy tzw. double check-in. Po zapisaniu się do otrzymywania newslettera, użytkownik otrzyma na podany adres email wiadomość z prośbą o potwierdzenie zamówienia oraz informacjami o przetwarzaniu danych osobowych. Potwierdzenie zapisu przez kliknięcie linku potwierdzającego spowoduje zapisanie się adresu email zamawiającego w naszej bazie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera.
  • Podstawą prawną przetwarzania danych podawanych przy zapisie jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) informowania o naszych usługach i produktach i oferowania ich.
  • W celu otrzymywania newslettera użytkownik, udziela zgody na jego otrzymywanie, w tym na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą komunikacji elektroniczną przy wykorzystaniu do tego celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Udzielenie takiej zgody jest konieczne w celu otrzymywania newslettera drogą elektroniczną (emailem).
  • Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę przez kliknięcie linku „Wypisuję się” umieszczonego w każdym newsletterze lub przez przesłanie maila z żądaniem na adres xxx@ psychoterapiacotam.pl
  • Dane przekazane podczas zapisu do newslettera będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera powoduje automatyczne usunięcie danych subskrybenta z bazy danych odbiorców newslettera Nie prowadzi jednak do natychmiastowego usunięcia danych z bazy Administratora. Dane użytkownika nadal będą przechowywane w systemie mailingowym Administratora przez czas niezbędny do wykazania udzielenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera oraz cofnięcia zgody, nie dłuższy niż 12 miesięcy, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO).
  • Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Do zarządzania wysyłką newslettera stosujemy aplikację firmy […].
 2. Formularze kontaktowe
  • W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularzy kontaktowych, użytkownik przekazuje imię, adres e-mail, nr telefonu oraz treść zapytania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
  • Dane te wykorzystywane są w celu kontaktu z użytkownikiem wskazaną przez niego drogą. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z zainicjowania kontaktu i chęć otrzymania drogą elektroniczną informacji na interesujący go temat, oraz nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie dotyczących naszych usług i produktów.
  • Po zakończeniu kontaktu podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) w postaci wykorzystania do dalszej współpracy lub archiwizacji korespondencji do czasu utraty jej aktualności, a w uzasadnionych przypadkach na potrzeby wykazania zgody użytkownika na kontakt i obrony przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.
  • Dane przechowywane będą do osiągnięcia celu, jakiemu służyło zapytanie i przez czas niezbędny dla zapewnienia obrony przed roszczeniami. Okresowo dokonujemy przeglądu korespondencji i usunięcia już niepotrzebnej.
  • Odbiorcami przetwarzanych danych są dostawcy usług IT (zwłaszcza hostingowych), z którymi zawarliśmy stosowne umowy o przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO.
 3. Rekrutacja pracowników
  • Celem przetwarzania jest prowadzenie działań w celu zatrudnienia pracowników.
  • Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:
 4. działania przygotowawcze w celu zawarcia umowy – art. 6 ust 1 lit. b RODO;
 5. obowiązek prawny z przepisów prawa pracy.- art. 6 ust 1 lit. c RODO;
 6. prawnie uzasadniony interes – wybór kandydata odpowiadającego potrzebom pracodawcy, ochrona przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu – art. 6 ust 1 lit. f RODO;
 7. zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach lub na przetwarzanie podanych danych przekraczających zakres określony w kodeksie pracy – art. 6 ust 1 lit. a RODO.
  • Przetwarzamy następujące dane osobowe kandydatów składających oferty pracy:
 • imię i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • dane kontaktowe wskazane przez kandydata (email, telefon);
 • wykształcenie;
 • kwalifikacje zawodowe;
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • doświadczenie zawodowe i umiejętności;
 • preferowaną formę zatrudnienia;
 • oczekiwany zakres wynagrodzenia;
 • termin możliwego rozpoczęcia pracy;
 • linki do profili zawodowych w xxxx (jeśli zostały podane) oraz informacje, które w tych profilach zostały przez Ciebie umieszczone;
 • inne dane umieszczone z własnej inicjatywy w ofercie przysłanej do Administratora;
  • Możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym takim jak agencje zatrudnienia np. gdy dokumenty aplikacyjne składane są w odpowiedzi na naszą ofertę za pośrednictwem portali rekrutacyjnych lub korzystać z ofert składanych przez osoby poszukujące pracy w takich portalach.
  • Korzystamy z wymienionych niżej portali umożliwiających składanie ofert pracy. Z politykami prywatności tych portali można zapoznać się pod następującymi linkami:
  • LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .
  • Nie przekazujemy danych do państw trzecich ani nie udostępniamy ich innym administratorom bez zgody kandydata. Nie dokonujemy również profilowania skutkującego odejmowaniem zautomatyzowanych decyzji. W procesie obsługi procesu rekrutacji korzystamy z kont poczty Dane te mogą być przetwarzane na serwerach zlokalizowanych w USA. Korzystanie ze złożenia aplikacji przez portal LinkedIn wymaga posiadania konta na tym portalu. Dane te mogą być przetwarzane w USA.
  • Dane przetwarzamy przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jakim jest wybór i zatrudnienie pracownika. Dane usuwane są po zakończeniu procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielonej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach lub ofert złożonych z własnej inicjatywy kandydata, bez ogłaszania naboru pracowników, w celu udziału w wielu przyszłych rekrutacjach, dane przetwarzamy przez okres, w którym może istnieć potrzeba zatrudnienia pracownika o określonych kwalifikacjach, zasadniczo jednak nie dłużej niż przez jeden rok. W celu ochrony przed roszczeniami z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu możemy przetwarzać dane przez czas niezbędny do obrony przed takimi roszczeniami, nie dłużej niż przez 3 lata.
 1. Pliki cookies generowane przez stronę www. psychoterapiacotam.pl
  • Witryny psychoterapiacotam.pl używają cookies własnych i stron trzecich. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji, informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego itp.
  • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi firm Google Analitics, LinkedIn Facebook, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Wovu Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
  • Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
  • Na naszych witrynach wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. „analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • Użytkownikowi, przed pierwszym wejściem na stronę z konkretnej przeglądarki, zostanie wyświetlony baner z informacją o cookies stosowanych przez strony oraz umożliwiający wybór zakresu cookies zapisywanych na jego urządzeniu. Do momentu zatwierdzenia wyboru (zgoda, odmowa lub indywidualny wybór), na urządzeniu instalowane są wyłącznie cookies niezbędne do działania podstawowych funkcji strony. Odrzucenie cookies innych niż niezbędne może wpłynąć na gorsze działanie niektórych funkcjonalności strony. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia plików cookies i podobnych technologii klikając na link „Ustawienia cookies” umieszczony w stopce strony.
 • Użytkownik może także w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 • Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 • Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.
 • Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/en-ie/guide/safari/sfri11471/mac
 • Safari Mobile: https://support.apple.com/en-us/HT201265
 • Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
 • Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
 • Lista cookies wykorzystywanych na stronach psychoterapiacotam.pl:
Niezbędne i funkcjonalne
Nazwa Dostawca Opis Retencja typ
CONSENT google.com Wykrywa, czy użytkownik zaakceptował cookie marketingowe na banerze cookie w celu zapewnienia zgodności strony z RODO 2 lata http
Analityczne
Nazwa Dostawca Opis Retencja typ
_ga Google

psychoterapiacotam.pl

Zapisuje unikalne ID użytkownika w celu wygenerowania danych dotyczących tego, jak porusza się po stronie 13 mies. http
gid Google

psychoterapiacotam.pl

Zapisuje unikalne ID użytkownika w celu wygenerowania danych dotyczących tego, jak porusza się po stronie 1 dzień http
ga# Google

psychoterapiacotam.pl

Zapisuje dane dotyczące ilości odwiedzin 13 mies. http
gat Google

psychoterapiacotam.pl

Używany przez google analytics do ograniczania szybkości i częstotliwości żądań 1 dzień http
Marketingowe
Nazwa Dostawca Opis Retencja typ
_gcl_au Google Wykorzystywane przez Google AdSense do przeprowadzania eksperymentów badających skuteczność reklam w różnych witrynach korzystających z ich usług 3 mies. http
fbp Facebook

psychoterapiacotam.pl

Używany do profilowania użytkowników w celu wyświetlania adekwatnych reklam przez innych dostawców 3 mies. http

 

 1. Inne aplikacje i wtyczki używane na stronie www. psychoterapiacotam.pl
  • Local Storage

Nasz serwis korzysta także z technologii zwanej Local Storage. Local Storage to miejsce przechowywania informacji udostępnianych przez Twoją przeglądarkę. Dane te zapisywane są w pamięci przeglądarki osoby odwiedzającej naszą stronę.

Dane te są zachowywane w przeglądarce nawet po jej zamknięciu. Aplikacja ma dostęp do zapisanych informacji nawet wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się później wrócić na naszą stronę, chyba, że wcześniej z poziomu ustawień przeglądarki zdecyduje się on na wyczyszczenie danych.

W odróżnieniu od cookies, dane zapisane w Local Storage nie są przesyłane przez przeglądarkę przy każdych odwiedzinach witryny. Zapisywane są tu np. Twoje wyszukania, tak aby po ponownym ich wpisaniu wyświetliły się w podpowiedzi i tym samym, aby Twoje wyszukanie było szybsze.

Local Storage przechowuje dane długotrwale, do momentu przywrócenia przez Ciebie ustawień domyślnych lub ręcznego usunięcia danych z pamięci podręcznej przeglądarki. Instrukcję znajdziesz powyżej lub w pasku menu każdej przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc”.

Stosujemy również “Session Storage”, działającą podobnie, lecz zapisującą informacje jedynie na czas trwania sesji

 • Google Analytics.

Strona internetowa używa narzędzia Google Analytics na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO) polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu jej optymalizacji.

Plik cookie Google Analytics generuje informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej: typ/wersja przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL (strony odwiedzonej wcześniej), adres IP, godzina wysłania zapytania na serwer.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu ze strony internetowej. Administrator korzysta z funkcji anonimizacji adresu IP użytkownika przed przekazaniem go dalej (tak zwane maskowanie IP). Google Analytics ukrywa te adresy najszybciej, jak to tylko technicznie możliwe, na najwcześniejszym etapie sieci zbierającej dane. Po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z osobą użytkownika nie jest już możliwe.

Informacje wygenerowane w plikach cookies są wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zanonimizowany adres IP nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, o ile jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie.

Dane opracowane statystycznie są usuwane w Google Analytics po 24 miesiącach. W raportach sporządzonych na podstawie Google Analytics nie znajduje się żadne odniesienie do osoby.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych w ramach Google Analytics użytkownik może znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245 .

Użytkownik może wyłączyć aktywność mierzoną przez Google Analytics instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

 • Google Tag Manager

Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, w celu obserwowania prowadzonych przez nas kampanii reklamowych oraz sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron. Działania te realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.

Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimizowanego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Twojego zachowania na stronie.

Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli będziesz zalogowany w serwisie Google podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, gdzie mogą być zapisywane dane analityczne

Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com . Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

Ze szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager, można zapoznać się w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy .

 • Google Maps

Korzystamy z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API.

Mapy Google to serwis internetowy, wyświetlający interaktywne mapy. Usługa informuje użytkowników o naszej lokalizacji i ułatwia dotarcie do naszej siedziby, którą wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po wejściu na podstrony zintegrowane z mapami Google, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są wysyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google, czy też w ogóle go nie posiada. Jeśli jest zalogowany na konto Google, jego dane są bezpośrednio przypisywane do konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby dane przypisywane były do jego konta Google, musi wylogować się z konta przed aktywowaniem funkcji map Google. Dostawca strony nie ma wpływu na transmisję tych danych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przesyłanie jego danych związanych z korzystaniem z map Google do serwera Google, może całkowicie dezaktywować usługę map Google, wyłączając w przeglądarce aplikację JavaScript. W tym przypadku mapy Google i mapa wyświetlana na naszej stronie internetowej nie będą dłużej aktywne.

Warunki korzystania z Google można znaleźć na stronie:            https://policies.google.com/terms?hl=pl.

Dodatkowe warunki korzystania z map Google są dostępne na stronie:  https://www.google.com/intl/pl_US/help/terms_maps.html.

Więcej informacji o sposobie wykorzystywania danych użytkownika, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • LinkedIn Analytics i LinkedIn Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z “LinkedIn Ads”, usługi LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn Ads przechowuje i przetwarza informacje o zachowaniu użytkownika na naszej stronie internetowej. W tym celu LinkedIn Ads wykorzystuje m. in. pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania przez niego z naszej strony internetowej.

Korzystamy z LinkedIn Ads w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz do ciągłego ulepszania poszczególnych funkcji i ofert, a także doświadczenia użytkownika. Dzięki statystycznej ocenie zachowań użytkowników możemy ulepszać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a) RODO.

Można zapobiec gromadzeniu wyżej wymienionych informacji przez LinkedIn, ustawiając plik cookie opt-out na jednej z witryn internetowych, do których prowadzą poniższe linki:

Należy pamiętać, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie.

Można sprzeciwić się gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych lub zapobiec ich przetwarzaniu poprzez dezaktywację wykonywania Java Script w przeglądarce. Ponadto można całkowicie uniemożliwić wykonywanie kodu Java Script, instalując blokadę Java Script. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na naszej stronie działań, Wovu Sp. z o.o. oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company są uznawani za współadministratorów i danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy ,

w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum .

Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy .

Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO .

Odbiorcą danych może być także: LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue Sunnyvale, CA 94085 USA.

 • Pixel Facebooka

Strona internetowa używa tzw. „piksela” sieci społecznościowej Facebook na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1. lit. f RODO), polegającego na tworzeniu statystyk i ich analizie, w celu optymalizacji działań marketingowych własnych produktów i usług.

Piksel Facebooka pomaga Administratorowi analizować skuteczność ogłoszeń reklamowych na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku, widząc, czy użytkownicy po kliknięciu reklamy na Facebooku zostali przekierowani na stronę internetową Administratora – tzw. „Conversion“.

Ponadto za pomocą piksela, Facebook ma możliwość wyznaczyć odwiedzających stronę internetową jak grupę docelową ogłoszeń – tzw. „Facebook-Ads”. Piksel Facebooka jest zainstalowany na stronie internetowej, aby Facebook-Ads mógł wyświetlać tylko takim użytkownikom Facebooka, którzy okazali też zainteresowanie ofertą internetową Administratora lub którzy wykazują określone cechy (np. zainteresowania określonymi tematami lub produktami, ustalonymi na podstawie odwiedzanych stron internetowych), które Administrator przesyła do Facebooka – „tzw. „Custom Audiences”. Za pomocą piksela Facebooka, Administrator chce zapewnić, aby Facebook-Ads odpowiadał potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników.

Pixel sieci społecznościowej Facebook administrowany jest przez Meta Platforms Ireland Ltd. Facebook wykorzystuje zatwierdzone, standardowe klauzule umowne KE oraz przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.

Meta Platforms Ireland Ltd. 4 jest odrębnym administratorem danych osobowych użytkownika strony internetowej, który przetwarza dane użytkownika strony internetowej niezależnie od celów i podstaw prawnych przetwarzania, na których opiera się Administrator. Dane użytkownika strony internetowej będą przetwarzane przez Meta Platforms, Facebook Inc. w zależności od zaakceptowanych przez użytkownika strony internetowej regulaminów Facebooka i wyrażonych na rzecz Facebooka zgód.

W pewnym zakresie przetwarzania danych dochodzi do współadministrowania danych z Meta Platforms Ireland Ltd. Szerzej omówiliśmy to w punkcie 3.12 powyżej.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych za pomocą pixela Facebooka na stronie internetowej przez odmowę instalacji cookies marketingowych dla naszej strony lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

 • Wtyczki narzędzi społecznościowych.

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i linki do narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, LinkedIN, Youtube, Soundcloud.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką aktywną wtyczkę, Twoja przeglądarka może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te mogą zostać opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukazać się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Nie mamy wpływu na gromadzone przez te podmioty dane oraz procesy przetwarzania danych, ani nie jest nam znany pełny zakres gromadzenia danych, celów przetwarzania i okresów przechowywania. Dostawca wtyczki może zapisywać zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystywać je w celach reklamowych, badania rynku lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników.

Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa powinien zwrócić się do dostawcy wtyczki.

Poprzez stosowanie wtyczek oferujemy użytkownikom możliwość interakcji z serwisami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej atrakcyjną. dla użytkownika.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 • Facebook Custom Audience
 • New Relic
 • DoubleClick (Google Marketing Platform).

Korzystamy z usługi oferowanej przez Google Inc., by wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb. Pliki cookies, które używamy w tym celu, nie zawierają danych osobowych. Twój adres IP zostanie wykorzystany do ich wygenerowania. Pliki cookies DoubleClick wykorzystują numer identyfikacyjny przyporządkowany do Twojej przeglądarki by sprawdzić reklamy pojawiające się na Twoim ekranie i te, które Ci odpowiadają. Pozwala to firmie Google i jej partnerom na wyświetlanie reklam w oparciu o poprzednie wizyty na stronach internetowych naszych lub innych. Google przesyła informacje zebrane przez pliki cookie Double-Click na serwerze i tam je przechowuje.

Google przekazuje dane stronom trzecim jedynie w związku z regulacjami prawnymi bądź w ramach zleconego przetwarzania danych. Google nie zestawia Twoich danych z innymi danymi zgromadzonymi przez Google. Możesz zrezygnować z obsługi plików cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Możesz na stałe wyłączyć plik cookie DoubleClick, zmieniając ustawienia przeglądarki lub z pomocą wtyczki do przeglądarki. Dzięki tej wtyczce ustawienia dotyczące wyłączonych plików cookie zostaną zachowane nawet po usunięciu wszystkich plików cookie. Wtyczkę do przeglądarki umożliwiającą wyłączenie plików cookie DoubleClick na stałe znajduje się pod adresem: https://support.google.com/ads/answer/7395996 .

 1. Logi serwera
  • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i zapisywaniem ich w logach serwera. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
  • Logi zawierają: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwę stacji klienta; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik; informacje o systemie operacyjnym i jego interfejsie, przeglądarce użytkownika, jej języku i wersji; adresie IP.
  • Powyższe dane, zapisane w logach serwera, nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed nadużyciami. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych.
 2. Lista zaufanych partnerów
  • Booksy
  • Fakturownia
  • Hostingodawca
  • Firma księgowa (zewnętrzna), jeśli jest wykorzystywana
  • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia; Google LLC,
   https://policies.google.com/privacy
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland (1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085, USA)
   https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
  • Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland – administrator danych osobowych na terenie EOG (Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025). (Facebook, Instagram),
   https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  • Skype
  • Soundcloud
  • Youtube
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Stosujemy między innymi następujące środki zapewniające bezpieczeństwo:

 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
 • zabezpieczenia przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczamy do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające wydane przez nas upoważnienie lub podlegały prawnemu obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej,
 • zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych i prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienie, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych lub podmioty dokonujące przetwarzania w naszym imieniu zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienie, aby urządzenia, systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zabezpieczone zgodnie z przyjętymi w branży standardami. Nasza infrastruktura umieszczona jest w centrach przetwarzania danych stosujących najwyższe standardy bezpieczeństwa, a połączenia z użytkownikami zdalnymi, w tym z aplikacjami użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i szyfrowane.
 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały z rozwoju funkcjonalności aplikacji, postępu technologicznego, zmiany stosownych przepisów prawa lub zmian w zakresie przetwarzania danych przez Administratora.

 

Data aktualizacji Polityki Prywatności: 5.10.2023 r.

 

 

 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test