Nasze poradnie
Skontaktuj się z nami
Umów wizytę
Bemowo - Powstańców Śląskich
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 15:00
Powstańców Śląskich 58A
Nawiguj
Bemowo - Bolkowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Bolkowska 2C/5 piętro 3
Nawiguj
Białołęka - Kościeszów
ul. Kościeszów 4 lok. LU B14
Nawiguj
Targówek Borzymowska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
ul. Borzymowska 21
Nawiguj
Targówek - Wallenroda
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
Sobota od 9:00 do 13:00
Wallenroda 9
Nawiguj
Wilanów - Wiertnicza
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Wiertnicza 118
Nawiguj
Włochy - Mikołajska
Pon. - Pt. od 9:00 do 21:00
ul. Mikołajska 18
Nawiguj
Centrum Szkoleń i Warsztatów Psychologicznych
Bolkowska 8/5
Nawiguj

Autyzm a zespół aspergera

Autyzm to temat, który w ostatnich latach stał się przedmiotem coraz większego zainteresowania i zrozumienia. Jednakże, zanim zaczniemy zgłębiać ten obszar, ważne jest posługiwanie się precyzyjną i pełną szacunku do osób z zaburzeniami terminologią. Wybór odpowiednich słów ma znaczenie nie tylko dla wyrażania szacunku i empatii wobec osób z autyzmem, ale także wpływa na jakość opieki, wsparcia oraz stopień integracji społecznej. W tym kontekście ważnym aspektem jest zrozumienie nomenklatury medycznej oraz różnic pomiędzy autyzmem a Zespołem Aspergera, które obecnie są klasyfikowane jako część wspólnego spektrum zaburzeń autystycznych.

Data publikacji: 04.12.2023
Data aktualizacji: 11.12.2023
Czas czytania: 10
Autyzm a zespół aspergera
Merytorycznie zweryfikowany przez: Monika Perkowska Monika Perkowska

Autyzm to niezwykle złożone i różnorodne zaburzenie neurologiczne, które wpływa na sposób, w jaki dana osoba postrzega i oddziałuje z otaczającym ją światem. Jednak rozumienie autyzmu oraz związanych z nim terminów wymaga pewnej precyzji. Dlatego też, od niedawna, mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych, które obejmuje różne formy tego zaburzenia, w tym autyzm oraz Zespół Aspergera. To zjednoczenie pod jednym terminem ma na celu ułatwienie diagnozowania oraz dostarczanie odpowiedniego wsparcia dla jednostek na spektrum autyzmu. W dalszej części tekstu zgłębimy różnice między autyzmem a Zespołem Aspergera, oraz dlaczego właściwe używanie terminologii jest kluczowe w tworzeniu bardziej otwartego i przyjaznego społeczeństwa.

Czym jest autyzm?

Czym jest autyzm?

Autyzm jest neurobiologicznym zaburzeniem rozwoju, które wpływa na sposób, w jaki dana osoba komunikuje się, wchodzi w interakcje społeczne oraz przetwarza bodźce sensoryczne. Jest to spektrum zaburzeń, co oznacza, że objawy i ich nasilenie mogą znacząco różnić się między poszczególnymi osobami. Autyzm występuje na całym świecie i nie zależy od pochodzenia etnicznego czy kulturowego.

Istnieją trzy główne obszary, które są charakterystyczne dla autyzmu:

 • Trudności w komunikacji i interakcjach społecznych – osoby z autyzmem mogą mieć problemy z nawiązywaniem kontaktów z innymi, rozumieniem mowy werbalnej i niewerbalnej (takiej jak gesty, mimika) oraz zrozumieniem subtelnych niuansów społecznych sytuacji. Mogą również mieć trudności w utrzymywaniu relacji z rówieśnikami.
 • Ograniczone i stereotypowe zainteresowania – często osoby z autyzmem wykazują intensywne zainteresowania konkretnymi tematami, które mogą być bardzo szczegółowe i skomplikowane. Mogą także przejawiać powtarzalne zachowania, takie jak machanie rękoma, kołysanie się czy inne ruchy, które mogą być relaksujące lub stymulujące sensorycznie.
 • Trudności w adaptacji do zmian i przetwarzaniu bodźców sensorycznych – ludzie z autyzmem mogą być wrażliwi na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło czy dotyk. Mogą mieć problemy z przetwarzaniem tych informacji, co może prowadzić do nadwrażliwości lub hipowrażliwości na określone bodźce.

Warto podkreślić, że autyzm jest spektrum, co oznacza, że każda osoba z autyzmem jest unikatowa, ma własne mocne strony i obszary, w których potrzebuje wsparcia. W niektórych przypadkach, osoby z autyzmem mogą posiadać wyjątkowe zdolności, szczególnie w dziedzinach takich jak matematyka, sztuki plastyczne czy muzyka.

Mimo że nie ma jednej przyczyny autyzmu, to badania sugerują, że istnieje kombinacja czynników genetycznych i środowiskowych, która może wpływać na rozwój tego zaburzenia.

Pamiętaj, że osoby z autyzmem mają wiele do zaoferowania społeczeństwu. Z odpowiednim wsparciem i zrozumieniem ze strony rodziny, społeczności i instytucji, mogą osiągnąć wiele w życiu. Warto również promować akceptację i tolerancję wobec różnorodności, aby każda osoba, niezależnie od swoich indywidualnych cech, mogła rozwijać się i uczestniczyć w życiu społecznym w pełni.

Czym jest zespół Aspergera?

Czym jest zespół Aspergera?

Zespół Aspergera, który obecnie jest włączany w obszar spektrum zaburzeń autystycznych, stanowi unikatowy typ autyzmu. Charakteryzuje się on specyficznymi cechami w zakresie komunikacji społecznej, zachowania oraz zainteresowań. W przeciwieństwie do innych form autyzmu, osoby z zespołem Aspergera zazwyczaj nie wykazują opóźnień w rozwoju mowy ani innych istotnych opóźnień rozwojowych.

Jedną z kluczowych cech zespołu Aspergera jest trudność w interpretowaniu subtelnych niuansów komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Osoby te mogą mieć problemy z rozpoznawaniem gestów, mimiki twarzy oraz z odczytywaniem emocji innych osób. W niektórych sytuacjach mogą również doświadczać trudności w rozpoczynaniu i utrzymywaniu rozmów.

Dodatkowo osoby z zespołem Aspergera wykazują intensywne zainteresowania i pasje, które często są badane z nadzwyczajną dogłębnością. Te obsesyjne zainteresowania stanowią ważny element ich życia i mogą obejmować szeroki zakres tematów.

Rutyna i przewidywalność odgrywają istotną rolę w życiu osób z zespołem Aspergera. Zazwyczaj preferują stałe schematy i unikają nagłych zmian w planie. Dla takich osób nieoczekiwane zmiany mogą być trudne do zaakceptowania.

Osoby z zespołem Aspergera mogą także reagować inaczej na bodźce sensoryczne, takie jak dźwięki, światło czy dotyk. Mogą być nadwrażliwe lub hipowrażliwe na te bodźce, co może wpływać na ich codzienne doświadczenia i komfort.

Również osoby z zespołem Aspergera mogą być ponadprzeciętnie zdolne w pewnych dziedzinach, które stanowią obszar ich zainteresowań.

Dla wielu osób z zespołem Aspergera, wsparcie w rozwijaniu umiejętności społecznych, komunikacyjnych oraz radzenia sobie z emocjami jest niezwykle istotne. Ważne jest, by otaczać je zrozumieniem i akceptacją, umożliwiając im rozwijanie mocnych stron i pełne uczestnictwo w społeczeństwie.

Autyzm, zespół Aspergera – zaburzenia ze spektrum autyzmu. Zmiana nomenklatury medycznej

Autyzm i Zespół Aspergera to dwa różne, choć blisko spokrewnione zaburzenia, które obecnie są klasyfikowane jako część spektrum zaburzeń autystycznych. Istotnym krokiem w rozumieniu i diagnozowaniu tych stanów było zjednoczenie ich pod wspólną nazwą w ramach zmiany nomenklatury medycznej.

Autyzm to kompleksowe zaburzenie neurologiczne, które wpływa na rozwój jednostki w trzech kluczowych obszarach: komunikacji społecznej, zachowania oraz przetwarzania bodźców sensorycznych. Jest to spektrum, co oznacza, że manifestacje autyzmu są niezwykle zróżnicowane, zarówno w zakresie nasilenia objawów, jak i specyfiki przejawów. Nie ma dwóch identycznych przypadków autyzmu.

Osoby z autyzmem mogą doświadczać różnych trudności, w tym w nawiązywaniu kontaktów społecznych, rozumieniu mowy werbalnej i niewerbalnej oraz w interpretacji niuansów społecznych. Dodatkowo mogą wykazywać ograniczone i stereotypowe zainteresowania, które mogą być szczególnie wnikliwe i bardzo wąskie. Ponadto osoby z autyzmem mogą reagować inaczej na bodźce sensoryczne, co może wpływać na ich codzienne doświadczenia.

Zespół Aspergera, wcześniej traktowany jako oddzielne rozpoznanie, obecnie jest rozumiany jako specyficzna forma autyzmu. W przeciwieństwie do niektórych innych form autyzmu, osoby z Zespołem Aspergera zazwyczaj nie wykazują opóźnień w rozwoju mowy ani innych znaczących opóźnień rozwojowych. Charakteryzują się trudnościami głównie w komunikacji społecznej, mają tendencję do intensywnych zainteresowań oraz mogą przejawiać opór wobec zmian i silną preferencję rutyny.

Zmiana nomenklatury medycznej, która zjednoczyła autyzm i Zespół Aspergera pod jednym terminem “spektrum zaburzeń autystycznych”, miała swe źródła w procesie ewolucji i doskonalenia diagnoz oraz klasyfikacji zaburzeń neurologicznych.

W poprzednich latach, diagnostyka i klasyfikacja różnych typów autyzmu były bardziej rozproszone i niejednolite. Zespół Aspergera został po raz pierwszy opisany przez austriackiego lekarza Hansa Aspergera w 1944 roku. Jednak przez lata różnice między autyzmem a Zespołem Aspergera były obiektami dyskusji i interpretacji, co doprowadziło do pewnej niejednoznaczności i utrudniało porównywanie przypadków.

Z czasem badania naukowe i obserwacje kliniczne zaczęły wykazywać, że pomimo różnic w symptomach, podstawowe mechanizmy neurologiczne pozostają podobne w obu tych zaburzeniach. W miarę jak wiedza na temat autyzmu się rozszerzała, pojawiła się potrzeba unifikacji terminologii i klasyfikacji, aby umożliwić lepsze zrozumienie, diagnozowanie i dostosowanie strategii interwencji.

Zmiana nomenklatury została formalnie wprowadzona w 2013 roku w piątej edycji Diagnozy i Statystyki Zaburzeń Psychicznych (DSM-5), będącej kluczowym narzędziem w diagnostyce zaburzeń psychicznych. Ta aktualizacja była poprzedzona wieloma badaniami, analizami i konsultacjami ekspertów z różnych dziedzin medycyny i psychologii.

Decyzja o uznaniu autyzmu i Zespołu Aspergera jako części wspólnego spektrum była podyktowana przede wszystkim chęcią poprawy diagnostyki, standaryzacji terminologii i ułatwienia dostępu do odpowiedniego wsparcia dla osób dotkniętych tymi zaburzeniami. Pozwoliło to również na lepsze zrozumienie zróżnicowania objawów w ramach tego spektrum oraz dostosowanie interwencji i terapii do indywidualnych potrzeb każdej osoby.

Dzięki tej zmianie społeczność medyczna, rodziny oraz same osoby dotknięte autyzmem zyskały bardziej spójny i zrozumiały język w opisie i analizie tych stanów. To z kolei przyczyniło się do poprawy jakości opieki oraz rozwoju bardziej spersonalizowanych programów wsparcia.

Jakich określeń powinno się używać w stosunku do osoby z autyzmem? Dlaczego nazewnictwo ma znaczenie?

Poprawne używanie języka w kontekście osób z autyzmem ma fundamentalne znaczenie. Nie tylko wyraża to szacunek, ale także wpływa na codzienne życie i integrację społeczną jednostek na spektrum autyzmu.

Przede wszystkim unikaj używania terminologii, która może zredukować osobę jedynie do jej diagnozy. Zamiast mówić o “osobie autystycznej” czy „autystyku”, lepiej jest mówić o “osobie z autyzmem”. Takie podejście kładzie nacisk na to, że każda osoba jest jedyna w swoim rodzaju i posiada wiele innych cech i talentów poza autyzmem.

Możesz również używać wyrażenia “osoba na spektrum” lub “osoba w spektrum autyzmu”. To bardziej ogólne określenie, które nie definiuje kogoś tylko przez jego diagnozę, ale jednocześnie respektuje i uwzględnia jego doświadczenia.

Nazewnictwo ma kluczowe znaczenie, ponieważ wpływa na sposób, w jaki społeczeństwo postrzega i traktuje osoby na spektrum autyzmu. Poprawne używanie słów jest wyrazem szacunku, ale także może znacząco wpłynąć na samopoczucie oraz poczucie akceptacji tych jednostek.

Co więcej, stosowanie odpowiedniej terminologii przekłada się na jakość oferowanej pomocy i wsparcia. Gdy profesjonaliści, nauczyciele i opiekunowie używają właściwego języka, jest to znak, że są świadomi potrzeb i specyfiki osób na spektrum autyzmu.

Warto również podkreślić, że poprawne nazewnictwo pomaga w eliminowaniu stygmatyzacji i uprzedzeń. Używanie słów zrozumiałych i szanujących osoby na spektrum autyzmu może przyczynić się do budowania bardziej otwartego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Terapia zaburzeń w spektrum autyzmu

Terapia zaburzeń w spektrum autyzmu

Spektrum autyzmu to szeroki zakres zaburzeń neurologicznych, które wpływają na różne aspekty życia jednostki, w tym komunikację, zachowanie i interakcje społeczne. Terapia jest kluczowym elementem wsparcia osób na spektrum autyzmu, ale jedno podejście nie pasuje do wszystkich. Jakie rodzaje terapii są dostępne i wskazane dla osób na spektrum autyzmu?

Terapie Behawioralne

Terapie behawioralne, takie jak Stosowana Analiza Zachowania, skupiają się na obserwacjach i analizie zachowań, żeby pomóc ludziom na spektrum autyzmu w rozwijaniu pożądanych umiejętności oraz redukcji zachowań problematycznych. Metody te są oparte na naukowych podstawach i dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Terapie Komunikacyjne

Rozwój umiejętności komunikacji jest priorytetem w terapii osób na spektrum autyzmu. Terapie komunikacyjne, takie jak Terapia mowy lub System Komunikacji Obrazkowej (PECS), koncentrują się na rozwijaniu różnych form komunikacji, aby umożliwić pacjentom wyrażanie swoich potrzeb i myśli.

Terapie Sensoryczne

Osoby na spektrum autyzmu często wykazują nadwrażliwość lub hipowrażliwość na bodźce sensoryczne. Terapie sensoryczne pomagają w zrozumieniu i radzeniu sobie z tymi bodźcami, co może poprawić komfort i jakość życia.

Terapie Rozwijające Umiejętności Społeczne

Rozwinięcie umiejętności społecznych jest kluczowe w procesie terapii. Programy szkoleniowe i terapie grupowe uczą pacjentów rozumienia i reagowania na sygnały społeczne, co pomaga im w nawiązywaniu relacji i interakcjach z innymi.

Terapie Edukacyjne

Wsparcie w rozwoju edukacyjnym jest istotne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Terapie edukacyjne dostosowują metody nauczania do indywidualnych potrzeb, co zwiększa szanse na sukces w edukacji.

Wszystkie terapie dla osób na spektrum autyzmu są niezmiernie ważne, pozwalając na rozwijanie umiejętności i maksymalizowanie potencjału. Kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście, uwzględniające specyficzne potrzeby i umiejętności każdej osoby. Dzięki odpowiedniemu wsparciu, osoby na spektrum autyzmu mogą osiągać znaczące postępy i cieszyć się pełniejszym życiem społecznym oraz edukacyjnym.

Jeśli podoba Ci się ten artykuł, udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na stronie internetowej Psychoterapiacotam.pl, przykładamy wagę do udostępniania jedynie sprawdzonych, rzetelnych informacji dotyczących objawów i profilaktyki chorób, ponieważ jesteśmy przekonani, że rozwijanie świadomości i wiedzy w tej dziedzinie wspomoże długotrwałe utrzymanie zdrowia. Należy jednak zwrócić uwagę, że ten artykuł nie jest poradą lekarską i nie może zastąpić diagnostyki ani konsultacji z lekarzem lub specjalistą psychologiem psychoterapeutą.

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

Poszukujesz specjalisty do rozwoju osobistego ? Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu trudności emocjonalnych ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

Poradnia CO tam? to skuteczna psychoterapia dla osób w każdym wieku. Dzięki znakomitej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu naszych specjalistów pomagamy skutecznie. Obdarzamy naszych pacjentów ogromną dozą zrozumienia, empatii i szacunku dla trudności, z jakimi się mierzą.

Pomożemy w doborze najlepszego specjalisty i znajdziemy możliwie najszybszy termin.

+48 573 050 052

Możesz również umówić samodzielnie wizytę w gabinecie, do twojej dyspozycji są aż 5 placówek w Warszawie,  lub sesję online.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Nie masz pewności, którego specjalistę wybrać? Potrzebujesz dogodnego terminu? Skontaktuj się z nami, a nasza recepcja z przyjemnością pomoże Ci wybrać odpowiedniego eksperta oraz ustali najdogodniejszy termin spotkania.

  Chcę skorzystać z usług Placówki COtam?


  Preferowany rodzaj kontaktu


  Test